ĐÔNG TÂY - TRẠCH- TRÙ - MẠNG

Dương trạch tam yếu là ngôi nhà ở dương thế có ba chỗ chính yếu đó là: cửa cái, chủ phòng và Táo bếp. Nói tắt là cửa phòng và bếp. Mồ mả của người chết thuộc âm cơ có ảnh hưởng tốt xấu cho cả dòng họ. Nhà ở của người đang sống trên dương thế gọi là dương trạch cũng vậy, cũng ảnh hưởng lớn lao tới gia trưởng, liên hệ tới vợ con, với tất cả thân thuộc trong nhà.
1. Dương trạch tam yếuDương trạch tam yếu là ngôi nhà ở dương thế có ba chỗ chính yếu đó là: cửa cái, chủ phòng và Táo bếp. Nói tắt là cửa phòng và bếp. Mồ mả của người chết thuộc âm cơ có ảnh hưởng tốt xấu cho cả dòng họ. Nhà ở của người đang sống trên dương thế gọi là dương trạch cũng vậy, cũng ảnh hưởng lớn lao tới gia trưởng, liên hệ tới vợ con, với tất cả thân thuộc trong nhà.Trong một ngôi nhà gồm cửa cái, chủ phòng và bếp là ba chỗ chính yếu rất quan trong cần được đặt tại các cung vị tốt thì nhà mới hưng phát, người trong nhà mới sinh sống yên ổn, giàu sang. Trái lại đặt tại những cung vị xấu thì nhà cửa sẽ suy vong, con người sẽ sa sút, bệnh hoạn nghèo túng. Rất vô ích mà đổ thừa là không biết. Luật thiên nhiên của tạo hóa không thiên vị người sang hay hèn, thuộc tôn giáo nào hay sắc tộc nào. Hễ ai đốt đuốc đi trong mưa ắt đuốc sẽ tắt, ai bắn trúng chim sẽ được thịt. Nước gió xuôi tất thuyền sẽ chèo mau tới mà dễ, nước gió ngược tất thuyền chèo đi lâu mà hay va chạm. “Thuận thiên gia tồn, nghịch thiên gia vong” là như vậy.Tóm lại, ngôi nhà kiết lợi hay ngôi nhà hung hại tất nhiên phải có ảnh hưởng tốt xấu tùy theo mỗi con người. Nếu ở ngôi nhà kiết lợi người có can số nghèo hèn hoặc vận đang suy cũng sẽ đủ ăn, người có can số tầm thường hoặc thời vận chưa thông sẽ được khá lên và dư ăn dư để, người có căn số giàu nhỏ hoặc thời vận thông đạt vừa sẽ phát lên giàu có lớn… Tất cả những người đó đều có cuộc sống yên lành, ít bệnh hoạn, ít rủi ro, ít tai nạn… Nếu ở ngôi nhà hung hại: người có căn số giàu lớn hoặc đang thời kỳ thông đạt lớn cũng sẽ bị giảm bớt mà chỉ còn giàu có trung bình, người có căn số giàu nhỏ hoặc đang thời kỳ thông đạt vừa tất sẽ chỉ còn đủ ăn, người có căn số vừa đủ ăn hoặc đan thời kỳ không thông đạt ắt sẽ suy vi… Tất cả những người đó đều có một cuộc sống khó khăn, hay bệnh hoạn, hay gặp rủi ro và tai nạn...Cổ nhân đã dạy: “Muốn thành công viên mãn một sự việc nào, cần đủ ba điều thiết yếu: thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Nếu chỉ luận trong phạm vi nhà cửa thì: - Thiên thời là chọn năm, tháng, ngày, giờ tốt để khởi công xây dựng hay sửa chữa nhà cửa; - Địa lợi là chọn phương hướng tốt để đặt nhà và cung vị tốt để an vị trí cửa cái, chủ phòng và bếp;- Nhân hòa là được lòng người như: hợp với lệ luật, hòa với thân nhân và hàng xóm, láng giềng.Tóm lại, trong muôn điều, cái biết là hơn tất cả. Biết cái dở để tránh và biết cái hay để làm theo, thật không còn chi bằng. Vậy nay có bộ Dương trạch tam yếu, chúng ta hãy cùng khảo cứu cho biết rồi thực hành để tránh cái dở mà theo điều hay, tức là để khỏi ở một ngôi nhà hung hại mà được ở ngôi nhà kiết lợi. Đó chính là một cách xu kiết tị hung, tức theo lành mà lánh dữ.2. So lược về Đông Tây Trạch, Trù, MệnhNăm chữ tựa đề trên là nói gồm: Đông tứ trạch, Tây tứ trạch, Đông trù, Tây trù, Đông Mệnh, Tây Mệnh. Trong đó, “trạch” là nhà, “trù” là táo, bếp, “mệnh” là mệnh cung của chủ nhà tính theo tam nguyên (cung phi).2.1. Đông Tây cung: Môn Bát trạch dùng 8 cung nhưng chia làm 2 phe phía: Đông và Tây. Đông thuộc Mộc, Tây thuộc Kim. Đông cũng gọi là Đông tứ cung vì nó gồm 4 cung: Khảm, Ly, Chấn, Tốn. Chấn Tốn thuộc Mộc về Đông đã đành, nhưng thêm Khảm Ly nữa vì Khảm Thủy với Mộc tương sanh (Thủy sinh Mộc) và Ly Hỏa với Mộc cũng tương sanh (Mộc sinh Hỏa). Bốn cung này đồng một phe phía với nhau cho nên gặp nhau tất hỗ biến thành những du niên tốt (Xem cách Bát biến du niên bài sau).Tây cũng gọi là Tây tứ cung vì nó gồm 4 cung: Càn, Khôn, Cấn, Đoài. Càn Đoài thuộc Kim đã đành, nhưng có thêm Khôn Cấn nữa vì Khôn Cấn Thổ với Kim là tương sanh. Bốn cung này đồng một phe phía với nhau cho nên gặp nhau tất hỗ biến được những kiết du niên tốt. Nếu Đông tứ cung gặp Tây tứ cung hỗ biến với nhau tất gặp những hung du niên, xấu – vì hai phe khác nhau, phe Đông Mộc với phe Tây Kim tương khắc.Tây tứ cung là Càn Khôn Cấn Đoài so với nhau đều đặng tương sanh hay tỵ hòa chớ không có tương khắc. Nhưng Đông từ cung là Khảm Ly Chấn Tốn so đối với nhau đa số cũng tương sanh và tỵ hòa, song có Khảm với Ly là tương khắc, mặc dầu hỗ biến cũng được du niên tốt vậy. Đó là chỗ sai biệt vậy. (Kiết du niên là du niên tốt gồm có: Sinh khí, Diên niên, Thiên y và Phục vị. Hung du niên gọi là du niên xấu gồm có: Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Lục sát, Họa hại).2.2. Đông Tây tứ trạcha. Đông tứ trạch: là nhà có Cửa cái và Chủ phòng hay Sơn chủ đều ở trong vòng 4 cung Khảm Ly Chấn Tốn thì nhà ở tất tốt vì cùng một phe với nhau. Nếu có lộn Tây tứ cung thì gọi là Đông Tây tương hỗn (hỗn loạn) nhà ở tất xấu.b. Tây tứ trạch: là nhà có Cửa cái và Chủ phòng hay Sơn chủ đều ở trong vòng 4 cung Kiền Khôn Cấn Đoài thì nhà ở tất tốt vì cùng một phe với nhau. Nếu có lộn Đông tứ cung vào thì gọi là Đông Tây tương hỗn, nhà ở tất xấu.2.3. Đông Tây Trù a. Đông trù: là Bếp đông. Phàm Bếp đặt tại 1 trong 4 cung Khảm Ly Chấn Tốn thì gọi là Đông trù. Đông trù đem thịnh vượng cho Đông tứ trạch nhưng làm suy bại Tây tứ trạch.b. Tây trù: là Bếp Tây. Phàm bếp đặt tại một trong 4 cung Càn, Khôn, Cấn Đoài thì gọi là Tây trù. Tây trù làm thịnh vượng cho Tây tứ trạch, nhưng gây suy bại cho Đông tứ trạch.2.4. Đông Tây Mệnha. Đông mệnh: Mệnh của chủ nhà là 1 trong 4 cung Khảm Ly Chấn Tốn thì gọi là Đông Mệnh. Đông Mệnh nên ở nhà Đông tứ trạch mới tốt, bằng ở nhà Tây tứ trạch không hợp, không tốt.b. Tây mệnh: Mệnh của chủ nhà tại một trong 4 cung Càn, Khôn, Cấn Đoài thì gọi là Tây Mệnh. Tây Mệnh nên ở nhà Tây tứ trạch mới tốt, bằng ở nhà Đông tứ trạch không hợp, không tốt.3. Quan hệ Trạch, Trù, Mệnh3.1. Quan hệ Trạch – Trù- Ở Đông tứ trạch phải dùng Đông trù mới tốt. Nếu chủ nhà thuộc Đông mệnh nữa là nhà trọn tốt, bằng chủ nhà thuộc Tây mệnh thì bớt tốt.- Ở Tây tứ trạch phải dùng Tây trù mới tốt. Nếu chủ nhà thuộc Tây mệnh nữa là nhà trọng tốt, bằng chủ nhà Đông mệnh thì bớt tốt.- Ở Đông tứ trạch mà dùng Tây trù là cái nhà bất lợi, không thể thịnh vượng. Nếu chủ nhà Đông mệnh còn khá một ít, bằng chủ nhà Tây mệnh càng suy vi.- Ở Tây tứ trạch mà dùng Đông trù là cái nhà bất lợi, không thịnh vượng được. Nếu chủ nhà thuộc Tây mệnh còn có thể đỡ một chút, bằng Đông mệnh càng suy vi.- Cửa cái thuộc Đông tứ cung mà Chủ phòng hay Sơn chủ thuộc Tây tứ cung là cái nhà Đông Tây hỗn loạn, bất phát. Nếu dùng Đông trù có thể đủ ăn, bằng dùng Tây trù là suy sụp. Nếu dùng Tây trù mà chủ là tây mệnh nữa thì cùng khổ cực điểm.3.2. Quan hệ cửa cái Bếp và chủ nhà (Sơn chủ) - Cửa cái thuộc Tây tứ cung mà chủ phòng hay Sơn chủ thuộc Đông tứ cung là cái nhà Đông Tây hỗn loạn, chẳng phát lên được. Nếu dùng Tây trù còn có thể đủ ăn, bằng dùng Đông trù ắt suy sụp. Đã dùng Đông trù mà chủ nhà Đông mệnh nữa thì cùng khổ cực điểm vì các lý do sau: + Cửa cái là một nơi chính yếu, vì nó là lối đi vào nhà, nếu dựng trúng tại cung tốt tức như người đi trúng vào chốn may mắn, bằng dựng tại cung xấu tức như người đi vào chốn nguy hiểm, tối tăm, chông gai. + Cửa cái là mẹ sanh ra các du niên cho chủ phòng, cho Sơn chủ và cho Bếp. Vì vậy, nên hễ Chủ phòng, Sơn chủ và bếp thừa du niên tốt tức cửa cái tốt, vì mẹ tốt mới sanh ra các con tốt, bằng thừa du niên xấu tức Cửa cái xấu, vì mẹ xấu mới sanh con xấu.+ Chủ phòng hay Sơn chủ đều là những nơi chính yếu, trụ cột, chủ yếu, làm chủ toàn thể ngôi nhà cho nên gọi là Chủ phòng, là Sơn chủ. Nếu có được ở nhằm cung tốt và thừa du niên tốt hay Sao tốt là nhà ở thịnh vượng và yên lành. Bằng ở nhằm cung xấu và thừa du niên xấu hay sao xấu là nhà ở suy vi, chẳng yên.+ Bếp là chỗ chính yếu vì nơi sinh dưỡng, nuôi sống con người, nếu được an trí nơi cung tốt và thừa du niên tốt thì sự sinh dưỡng mới đặng lợi ích, ít bệnh hoạn. Bằng an trí tại cung xấu và thừa du niên xấu khác nào sự sinh dưỡng bị đầu độc gây ra đủ các bệnh chứng cả tai họa. Trăm bệnh đa số do nơi ăn uống sinh ra.4. Kết luậnBa chỗ chính yếu được đặt vào 3 cung tốt là đối với nhau được tương sinh hay tị hoà và 3 cung đều thừa kiết du niên hay kiết tinh thì quyết định một ngôi nhà thịnh vượng. Bằng trái lại đặt trúng vào 3 cung xấu là đối với nhau tương khắc và đồng thừa du niên hay hung tinh thì quyết định ngôi nhà suy bại. Khi mua nhà phải tính kỹ ba điều trên.Quý vị nào có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này khi mua nhà, làm nhà thì hãy liên hệ với tác giả qua địa chỉ: GS.TS. Cao Ngọc Lân Địa chỉ: 628 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.Số ĐTDĐ: 0908.357.091Bạn sẽ được tư vấn đầy đủ.Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản GS.TS Cao Ngọc Lân Địa chỉ: 628 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ chí MinhSố tài khoản Cao Ngọc Lân: 10101000548 4053 - Viettinbank - Chi nhánh Quận 4, 448/6 Nguyễn tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.